Regulamin

platformy STORIES uncorked

 

§ 1. informacje o platformie

 1. Platforma internetowa pod adresem www.storiesuncorked.com jest prowadzona przez organizatora szkoleń i wydarzeń, tj. agencję eventową Warsaw Uncorked Anna Kruszczyńska (dalej: „Warsaw Uncorked”) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5271441285, REGON: 366755670.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej pod adresem elektronicznym www.storiesuncorked.com (dalej: Platforma), która służy do prezentacji i sprzedaży usług (np. wydarzeń kulturalnych, gastronomicznych, rozrywkowych takich jak degustacje, konferencje, warsztaty, wyjazdy lokalne lub zagraniczne organizowane przez Warsaw Uncorked) oraz do umieszczania informacji na temat polecanych przez Warsaw Uncorked miejsc i produktów/usług firm współpracujących z Warsaw Uncorked.
 3. Niniejszy Regulamin określa również  zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Warsaw Uncorked, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Evenea.pl, dotpay oraz paypal.
 4. Platforma zawiera następujące kategorie ofert: Degustacje, Gry winiarskie, Wyjazdy do winnic, Winiarskie warsztaty językowe, Degustacje online, Wydarzenia szyte na miarę (Eventy szyte na miarę).

 

§ 2. Użytkownicy Platformy

 1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna zapoznająca się z informacjami dostępnymi na Platformie lub dokonująca rejestracji z wykorzystaniem Platformy:
  1. na wydarzenia organizowane przez Warsaw Uncorked,
  2. w panelu logowania, umożliwiającym dostęp do treści oraz wydarzeń zastrzeżonych dla osób korzystających z indywidualnej identyfikacji lub usług odpłatnych.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej przez Warsaw Uncorked, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Platformy zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak m.in. Google Chrome, Firefox, Opera, Internex Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub ich odpowiedników, tj. przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Zaleca się, by sprzęt elektroniczny wykorzystywany do korzystania z Platformy (komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon komórkowy typu smarthphone z dostępem do internetu etc.) wyposażony był w system operacyjny zalecany przez producenta, uwzględniający aktualizacje systemu niezbędne dla jego prawidłowego działania. Dla prawidłowego działania strony niezbędne jest stałe połączenie z internetem.
 4. Oferta Warsaw Uncorked skierowana jest do klientów indywidualnych (dalej: Użytkownik Prywatny) oraz do klientów biznesowych (dalej: Użytkownik Biznesowy).
 5. Użytkownikiem Biznesowym jest przedsiębiorca zawierający z Warsaw Uncorked umowę współpracy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w związku z działalnością zarobkową, w tym również w zakresie szkoleń wewnętrznych, wydarzeń promocyjnych mających na celu rozwój sieci klientów lub wykreowanie profesjonalnego wizerunku Użytkownika Biznesowego.
 6. Użytkownikiem Prywatnym jest konsument w rozumieniu art. 221 Ustawy Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), tj.  Użytkownik zawierający z Warsaw Uncorked umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zarobkową ani z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 7. Wydarzenia oferowane za pośrednictwem Platformy mogą mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa oraz informacje o odpłatności są określone każdorazowo w opisie wydarzenia lub usługi udostępnionego na Platformie. W przypadku pytań dotyczących oferty można kontaktować się Warsaw Uncorked w drodze korespondencji elektronicznej na adres  info@storiesuncorked.com, pod numerem telefonu +48 516 370 070 lub poprzez formularz kontaktowy udostępniony na Platformie pod zakładką „Kontakt”.
 8. W celu prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Platformy na wydarzenie lub usługę oferowaną przez Warsaw Uncorked udostępnia na Platformie formularz rejestracyjny umożliwiający identyfikację Użytkownika, a w przypadku wydarzeń odpłatnych – pobranie od Użytkownika płatności w zakładce „Koszyk”, do której odnośnik znajduje się w górnym panelu nawigacyjnym Platformy.
 9. Użytkownikowi nie wolno podawać się za inne osoby ani udostępniać swoich danych rejestracyjnych innym osobom, z wyjątkiem osób należycie umocowanych przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik jest zobowiązany do (i) dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji i korzystania z Platformy oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami oraz Organizatorami oraz do (ii) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich.
 10. Do minimalnych wymogów identyfikujących Użytkownika Prywatnego podczas rejestracji na wydarzenie lub w celu skorzystania z usługi oferowanej poprzez Platformę należą adres e-mail oraz imię i nazwisko i numer telefonu. Informacje te służą potwierdzeniu i rozliczeniu płatności oraz kontaktowi między Warsaw Uncorked jako organizatorem a Użytkownikiem w celu przekazania informacji związanych z realizacją wydarzenia lub usługi, w szczególności szczegółowych informacji organizacyjnych, potwierdzenia obecności osób zarejestrowanych, a w przypadkach wymaganych prawem – w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz pełnoletniości.
 11. Do minimalnych wymogów identyfikujących Użytkownika Biznesowego podczas rejestracji na wydarzenie lub w celu skorzystania z usługi oferowanej przez Warsaw Uncorked należą adres e-mail, oznaczenie firmy przedsiębiorstwa, numer NIP, kraj siedziby, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres rejestrowy i numer telefonu. Informacje te służą potwierdzeniu i rozliczeniu płatności oraz kontaktowi między Warsaw Uncorked jako organizatorem a Użytkownikiem w celu przekazania informacji związanych z realizacją wydarzenia lub usługi, w szczególności szczegółowych informacji organizacyjnych, potwierdzenia obecności osób zarejestrowanych, a w przypadkach wymaganych prawem – w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz pełnoletniości.
 12. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów na Platformie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności wymaganych dla skutecznego zawarcia umowy między Użytkownikiem a Warsaw Uncorked.
 13. W przypadku Użytkownika Prywatnego rejestracja i zakup biletu na organizowane wydarzenie odbywa się online, za pośrednictwem:
  1. Platformy Warsaw Uncorked;

  2. lub dedykowanej podstrony Warsaw Uncorked na stronie www.evenea.pl służącej do sprzedaży biletów, zaopatrzonej w zintegrowany system płatności online;

  3. dpuszcza się zakup biletów na miejscu w dniu wydarzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorem wydarzenia (Warsaw Uncorked) i rezerwacji miejsca. W takim wypadku płatność może być dokonana kartą lub gotówką.

 14. a) Zawarcie umowy z Użytkownikiem przebiega za pośrednictwem Platformy poprzez wybór przez Użytkownika określonego wydarzenia lub usługi w zakładce „Oferta”. Przy każdym wydarzeniu znajduje się opcja „Kup bilet”. Po wybraniu tej opcji Użytkownik może wybrać wariant „Kontynuuj zakupy” w celu dodania dodatkowych wydarzeń i usług do zamówienia (tzw. „Koszyk” zamówienia) bądź opcję „Realizacja zamówienia”. W celu zawarcia umowy i dokonania zakupu wydarzenia lub usługi należy wybrać opcję „Realizacja zamówienia”, wypełnić formularz rejestracyjny, o którym mowa poniżej, przejść do bramki płatności online i dokonać płatności za pośrednictwem jednej z dostępnych opcji umożliwiających płatność elektroniczną (w tym w szczególności płatność przelewem bankowym i kartą płatniczą). Przed dokonaniem płatności Użytkownik zostanie poproszony o akceptację polityki prywatności i o oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Regulamin i polityka prywatności stanowią część stosunku prawnego łączącego Warsaw Uncorked i Użytkownika.
  b) Zawarcie umowy z Użytkownikiem za pośrednictwem dedykowanej podstrony Warsaw Uncorked na stronie www.evenea.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na wydarzenie - udostępnionego za pośrednictwem dedykowanej podstrony na www.evenea.pl i dokonanie płatności przy użyciu bramki płatniczej udostępnionej zgodnie z regulaminem znajdującym się pod adresem https://evenea.pl/pl/regulamin, na zasadach prywatności określonych pod adresem https://evenea.pl/pl/polityka-prywatnosci. Przed dokonaniem płatności Użytkownik zostanie poproszony o akceptację polityki prywatności i o oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usług. Regulamin świadczenia usług i polityka prywatności stanowią część stosunku prawnego łączącego Warsaw Uncorked i Użytkownika.
  c) Dokonanie rejestracji stanowi zarazem zawarcie umowy z Warsaw Uncorked i jest ono potwierdzone odrębnym e-mailem wysłanym do Użytkownika na adres elektroniczny wskazany podczas rejestracji.
 15. Platforma zarządzana przez Warsaw Uncorked udostępnia płatność systemami:
  1. DotPay (Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000700791, adres strony internetowej: www.dotpay.pl),
  2. Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego; adres strony internetowej: www.paypal.com).
  3. Evenea (EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000323662, strona internetowa www.evenea.pl)
 16. W przypadku niemożności realizacji płatności za pośrednictwem powyższych systemów Użytkownik może na adres info@storiesuncorked.com złożyć zapytanie o rozliczenie przelewem bankowym w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego oznaczenia przelewu.
 17. Płatności online realizowane za pośrednictwem Plaftormy lub portalu Evenea.pl odbywają się poprzez system płatności elektronicznych dotpay lub paypal, gdzie można dokonać przelewu zwykłego lub zakupu kartą debetową lub kartą kredytową.
 18. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem Platformy bilet lub fakturę, a także potwierdzenie płatności wygenerowane bezpośrednio przez wybrany system płatności elektronicznych (dotpay lub paypal).
 19. Momentem zawarcia umowy z Użytkownikiem jest moment zaksięgowania płatności za wydarzenie lub usługę na rachunku rozliczeniowym Warsaw Uncorked.
 20. W przypadku zapytań indywidualnych pochodzących od Użytkowników w zakresie nieobjętym Platformą przedstawienie i akceptacja oferty, jak również zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie organizacji wydarzeń (tzw. eventów), mogą mieć formę pisemną (np. podczas spotkania lub w formie korespondencji doręczonej pocztą) lub – jeśli Użytkownik akceptuje taką formę komunikacji - formę elektroniczną (wymiana korespondencji drogą elektroniczną, w tym m.in. wymiana korespondencji w postaci oświadczeń zawartych w wiadomości e-mail lub wymiana skanów dokumentów lub innej treści w formie cyfrowej, np. dokumentów ofertowych w formie plików elektronicznych).
 21. Użytkownik może nabyć jeden lub wiele biletów na to samo wydarzenie Warsaw Uncorked. Jeśli Użytkownik nabywa bilety dla osób trzecich, obowiązany on jest dopilnować, by jeden bilet był przydzielony nie więcej niż jednej osobie wraz z dowodem zakupu biletu, że osoba taka spełnia warunki korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu i że została odpowiednio poinstruowana o jego treści.
 22. Dowodem zawarcia umowy w formie elektronicznej  (dowodem zakupu) jest bilet wygenerowany automatycznie w momencie zakupu. Użytkownik ma prawo do otrzymania faktury, po podaniu niezbędnych danych do jej wystawienia.
 23. Użytkownik uprawniony jest do udziału w wydarzeniu w dacie oznaczonej w opisie wydarzenia w momencie zakupu biletu, po okazaniu dowodu zakupu. Jeżeli Użytkownik zakupił voucher otwarty na jedno z wydarzeń organizowanych przez Warsaw Uncorked, udział w konkretnym wydarzeniu odbywa się na podstawie opłaconego vouchera oraz po wcześniejszym potwierdzeniu z organizatorem udziału w konkretnym wydarzeniu.
 24. Wszystkie wydarzenia/usługi Warsaw Uncorked adresowane są do osób, które ukończyły 18. Rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 25. Zakupując bilet na dane wydarzenie za pośrednictwem Platformy Warsaw Uncorked lub za pośrednictwem podstrony na portalu evenea.pl dedykowanej do sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Warsaw Uncorked -  Użytkownik będący osobą fizyczną potwierdza, że ukończył 18 rok życia i zapoznał się z Regulaminem oraz że jest uprawniony do działania w zakresie, którego dotyczy rejestracja w ramach Platformy lub zakup towarów lub usług od Warsaw Uncorked. Użytkownik nie może przekazać biletu uprawniającego do udziału w wydarzeniu Warsaw Uncorked osobie, która nie ukończyła 18 roku życia.
 26. Warsaw Uncorked ma prawo zweryfikować wiek i tożsamość uczestnika wydarzenia na podstawie ważnego i aktualnego dokumentu urzędowego ze zdjęciem. W przypadku powzięcia wątpliwości w trakcie weryfikacji w odniesieniu do wieku Użytkownika lub jego zdolności do czynności prawnych – Warsaw Uncorked zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z danym Użytkownikiem lub do odstąpienia od umowy z Użytkownikiem.
 27. Użytkownik, jego opiekun lub przedstawiciel ustawowy, obowiązany będzie naprawić szkody poniesione przez Warsaw Uncorked na skutek przedstawienia przez Użytkownika nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji na temat jego wieku, pełnoletniości, tożsamości, zdolności do czynności prawnych lub reprezentacji.
 28. Warunkiem dokonania rejestracji na dane wydarzenie jest zakup biletu za pośrednictwem Platformy Warsaw Uncorked lub portalu evenea.pl. Dokonując zakupu online Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu. Aby dokonać zakupu biletu na dane wydarzenie konieczne jest podanie niezbędnych informacji (imię, nazwisko, adres mailowy, na który Użytkownik otrzyma potwierdzenie w postaci biletu lub faktury).

 

§ 3. zmiany w zakresie świadczenia

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ww. ustawy – w zakresie wydarzeń i usług świadczonych przez Warsaw Uncorked wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy – a zatem zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 2. Wyjątek stanowi sytuacja zmiany daty lub odwołanie wydarzenia przez organizatora wydarzenia, czyli agencję Warsaw Uncorked. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o zaistniałej sytuacji.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia, zwrot środków nastąpi na rachunek, z którego została wykonana płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay, paypal lub evenea.pl, chyba że Użytkownik wybierze możliwość skorzystania z innej oferty Warsaw Uncorked według informacji udostępnionych w tym celu przez Warsaw Uncorked. Jeśli świadczenie zastępcze będzie w tej samej cenie jak pierwotna oferta, wówczas Warsaw Uncorked dokona przeksięgowania środków i zmiany rejestracji Użytkownika. Jeśli zachodzić będzie różnica w cenie między pierwotnie wybranym wydarzeniem lub usługą – w przypadku nadpłaty Warsaw Uncorked dokona zwroty nadpłaconej ceny, a w przypadku niedopłaty – Użytkownik uiści różnicę w cenie w terminie i na zasadach uzgodnionych z Warsaw Uncorked. Brak dopłaty w terminie oznaczać będzie, że strony nie zawarły umowy w zakresie droższej oferty i Warsaw Uncorked zwróci Użytkownikowi pełną cenę pierwotnego biletu bez proponowania innych świadczeń zastępczych.
 4. W przypadku zmiany daty wydarzenia Użytkownikowi zostanie zaproponowany udział w zaktualizowanym wydarzeniu. Jeżeli nowy termin nie będzie interesujący dla Użytkownika, po otrzymaniu takiej informacji od Użytkownika środki zostaną zwrócone na numer rachunku rozliczeniowego, z którego została wykonana płatność za pośrednictwem dotypay lub paypal.
 5. Reklamacje wynikające z umów zawartych z Warsaw Uncorked w formie elektronicznej należy zgłaszać listownie na adres Warsaw Uncorked, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa lub elektronicznie na adres reklamacje@storiesuncorked.com, ze wskazaniem Użytkownika składającego reklamacji i ze szczegółowym opisem treści i podstawy reklamacji oraz ze wskazaniem żądania osoby składającej reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, a odpowiedź zostanie przekazana pod adres wskazany w treści reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji uwzględniać się będzie w szczególności jej zasadność prawną i faktyczną, w oparciu o informacje i ew. dokumenty przedłożone dla poparcia roszczenia.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Warsaw Uncorked zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail wskazany w reklamacji, chyba że Użytkownik zażąda doręczenia odpowiedzi pisemnej.
 8. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację, a Warsaw Uncorked nie uzna roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 9. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. W relacjach między uczestnikami wydarzeń objętych niniejszym Regulaminem Agencja Warsaw Uncorked nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia Użytkownika związane z jego tożsamością, w szczególności w przypadku posłużenia się dokumentem tożsamości uzyskanym w wyniku czynu zabronionego.
 2. Do przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz postanowienia Polityki Prywatności obowiązujące dla Platformy, dostępnej pod linkiem ______ i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. Warsaw Uncorked przysługują wyłączne prawa autorskie do treści oraz formy prezentacji treści opublikowanych na Platformie.
 4. Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Platformy Warsaw Uncorked.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a spory mogące wynikać w odniesieniu do Regulaminu lub do umów zawartych drogą elektroniczną w Warsaw Uncorked podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Warsaw Uncorked, o ile bezwzględnie wiążące przepisy prawa nie przewidują innej właściwości sądu.

 

 

Regulamin przyjęto w dn. 19/05/2020 r.