Polityka Prywatności

Portalu Stories Uncorked

 

 1. Informacje podstawowe

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem serwisu internetowego Stories Uncorked („Portal”) jest Warsaw Uncorked Anna Kruszczyńska (dalej: „Warsaw Uncorked”) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5271441285, REGON: 366755670, elektroniczny adres kontaktowy: info@storiesuncorked.com, strona internetowa www.storiesuncorked.com.

  Warsaw Uncorked dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych osobowych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronie internetowej www.storiesuncorked.com są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

  Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną całość z Regulaminem Portalu, który można znaleźć pod linkiem ________, w tym w zakresie definicji pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności.

  Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

  W związku w powyższym pojęcia niezdefiniowane odrębnie w niniejszej Polityce Prywatności lub Regulaminie Portalu należy interpretować zgodnie z terminologią określoną w RODO.

  W szczególności zaś:

  • „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny; dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”
  • „szczególne kategorie danych” w rozumieniu art. 9 RODO to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej; dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
    
 2. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

  Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Portal wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie; liczba wizyt, płeć, wiek użytkownika). Informacje tego rodzaju są automatycznie usuwane po upływie 26 miesięcy od ich zarejestrowania w narzędziu statystycznym.   W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
   

 3. Dane wymagane podczas rejestracji na wydarzenie lub do usługi oferowanych w ramach Portalu:

  3.1. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna zapoznająca się z informacjami dostępnymi na Platformie lub dokonująca rejestracji z wykorzystaniem Platformy:

  1. na wydarzenia organizowane przez Warsaw Uncorked,
  2. w panelu logowania, umożliwiającym dostęp do treści oraz wydarzeń zastrzeżonych dla osób korzystających z indywidualnej identyfikacji lub usług odpłatnych.

  3.2. W celu prawidłowej rejestracji za pośrednictwem Platformy na wydarzenie lub usługę oferowaną przez Warsaw Uncorked udostępnia na Platformie formularz rejestracyjny umożliwiający identyfikację Użytkownika, a w przypadku wydarzeń odpłatnych – pobranie od Użytkownika płatności w zakładce „Koszyk”, do której odnośnik znajduje się w górnym panelu nawigacyjnym Platformy.

  3.3. Użytkownikowi nie wolno podawać się za inne osoby ani udostępniać swoich danych rejestracyjnych innym osobom, z wyjątkiem osób należycie umocowanych przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik jest zobowiązany do (i) dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji i korzystania z Platformy oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami oraz Organizatorami oraz do (ii) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich.

  3.4. Do minimalnych wymogów identyfikujących Użytkownika Prywatnego podczas rejestracji na wydarzenie lub w celu skorzystania z usługi oferowanej poprzez Platformę należą adres e-mail oraz imię i nazwisko i numer telefonu. Uzupełniająco Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe informacje, w szczególności adres zamieszkania. Informacje te służą potwierdzeniu i rozliczeniu płatności oraz kontaktowi między Warsaw Uncorked jako organizatorem a Użytkownikiem w celu przekazania informacji związanych z realizacją wydarzenia lub usługi, w szczególności szczegółowych informacji organizacyjnych, potwierdzenia obecności osób zarejestrowanych, a w przypadkach wymaganych prawem – w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz pełnoletniości.

  3.5. Do minimalnych wymogów identyfikujących Użytkownika Biznesowego podczas rejestracji na wydarzenie lub w celu skorzystania z usługi oferowanej przez Warsaw Uncorked należą adres e-mail, oznaczenie firmy przedsiębiorstwa, numer NIP, kraj siedziby, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres rejestrowy i numer telefonu. Informacje te służą potwierdzeniu i rozliczeniu płatności oraz kontaktowi między Warsaw Uncorked jako organizatorem a Użytkownikiem w celu przekazania informacji związanych z realizacją wydarzenia lub usługi, w szczególności szczegółowych informacji organizacyjnych, potwierdzenia obecności osób zarejestrowanych, a w przypadkach wymaganych prawem – w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz pełnoletniości. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów na Platformie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności wymaganych dla skutecznego zawarcia umowy między Użytkownikiem a Warsaw Uncorked.

  3.6. W przypadku Użytkownika Prywatnego rejestracja i zakup biletu na organizowane wydarzenie odbywa się online, za pośrednictwem:

  1. Platformy Warsaw Uncorked;

  2. lub dedykowanej podstrony Warsaw Uncorked na stronie www.evenea.pl służącej do sprzedaży biletów, zaopatrzonej w zintegrowany system płatności online;

  3. dopuszcza się zakup biletów na miejscu w dniu wydarzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z organizatorem wydarzenia (Warsaw Uncorked) i rezerwacji miejsca. W takim wypadku płatność może być dokonana kartą lub gotówką.

  3.7. Przed dokonaniem płatności poprzez Portal Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki Prywatności i o oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem. Regulamin i polityka prywatności stanowią część stosunku prawnego łączącego Warsaw Uncorked i Użytkownika.

  Platforma zarządzana przez Warsaw Uncorked udostępnia płatność wymienionymi poniżej systemami płatności elektronicznych - do wyboru Użytkownika. Po wybraniu jednego z poniższych dostawców usług płatniczych, Użytkownik zostanie przekierowany do odrębnej strony obsługiwanej przez danego dostawcę; strona będzie zawierała formularz logowania do usługi płatniczej, bankowości elektronicznej, płatności kartą debetową, kartą kredytową lub innych płatności udostępnianych przez określonego dostawcę. Formularz logowania do bankowości elektronicznej może przekierować do strony logowania banku Użytkownika z mechanizmami tzw. podwójnej autentykacji przy logowaniu; formularz płatności kartą może zawierać miejsce na numer karty, dane identyfikacyjne posiadacza karty (imię, nazwisko, adres) oraz kod CVV/CVC; Warsaw Uncorked nie ma dostępu do procesu płatności; cały proces rozliczenia płatności online jest po stronie dostawcy usługi płatniczej, będącego jednocześnie podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkownika na potrzeby rozliczenia transakcji z tytułu zawarcia umowy świadczenia usług lub organizacji wydarzenia.

  1. DotPay (Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000700791, adres strony internetowej: www.dotpay.pl, polityka prywatności:
   Dotpay odpowiedzialny jest za wdrożenie i utrzymywanie bezpiecznych kanałów przekazywania informacji od i do Warsaw Uncorked, a protokoły przekazywania danych stosowane przez Dotpay zapewniają bezpieczeństwo finansowe transakcji, płatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
   Płatności są identyfikowane na podstawie numeru transakcji. Dotpay będzie potwierdzał i przekazywał do Warsaw Uncorked płatności o zidentyfikowanym numerze transakcji oraz w kwocie odpowiadającej wartości transakcji.
   Płatności przekazane Dotpay bez danych umożliwiających identyfikację transakcji nie będą przekazywane do Warsaw Uncorked. O prawidłowej identyfikacji transakcji decyduje wyłącznie Dotpay. Dotpay dołoży wszelkich starań w celu poprawnej identyfikacji płatności.
  2. Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego; adres strony internetowej: www.paypal.com).
   Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Paypal można znaleźć na ww. stronie internetowej w zakładce „Dane osobowe” i pod linkiem :
   https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL 
  3. Evenea (EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000323662, strona internetowa www.evenea.pl).
   W przypadku dokonania przez Użytkownika rejestracji poprzez stronę Evenea.pl – Warsaw Uncorked otrzymuje dostęp do danych osobowych podanych w formularzu rejestracji, potwierdzenie płatności wraz z danymi płatności (imię, nazwisko, sposób rozliczenia płatności) oraz ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem pocztą elektroniczną w celu potwierdzenia przyjęcia rejestracji.
   Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez EventLabs sp. z o.o. można znaleźć w zakładce Polityka prywatności i pod linkiem https://evenea.pl/pl/polityka-prywatnosci.

  3.8. W przypadku niemożności realizacji płatności za pośrednictwem powyższych systemów Użytkownik może na adres info@storiesuncorked.com złożyć zapytanie o rozliczenie przelewem bankowym w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego oznaczenia przelewu. W takim przypadku Warsaw Uncorked przyjmie przelew bankowy, w którym widoczne będą dane rozliczeniowe: imię i nazwisko oraz adres Użytkownika, oznaczenie banku i numer rachunku bankowego.

   

 4. Uprawnienia Użytkownika

  W związku z przetwarzaniem przez Warsaw Uncorked Użytkownikom przysługuje szereg uprawnień:

  • Użytkownik może uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie Warsaw Uncorked przetwarza dane oraz dodatkowo otrzymać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Warsaw Uncorked. Warsaw Uncorked może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom  przygotowania kopii danych osobowych;
  • Użytkownik może zażądać sprostowania swoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Warsaw Uncorked je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli Użytkownik chce, aby Warsaw Uncorked przetwarzało jego dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chce, aby dane zostały przechowane w związku z jego roszczeniami);
  • Użytkownik może zażądać przekazania swoich danych, które dostarczył Warsaw Uncorked, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane może on samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie innemu administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na żądanie Użytkownika zrobić to za niego.
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych Użytkownika przez Warsaw Uncorked odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora – Użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;

  Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie przez Warsaw Uncorked jego danych narusza jego prawa – może on skontaktować się z Warsaw Uncorked. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników.

  Ponadto Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelari@uodo.gov.pl. www.uodo.gov.pl).

   

 5. Dane osobowe

  Warsaw Uncorked przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

  Warsaw Uncorked przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

  W szczególności przetwarzamy dane osobowe Użytkowników:

  1. w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Warsaw Uncorked na podstawie Regulaminu http://_________ (w tym m. in. realizacji składnia ofert, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza oraz dla celów statystycznych Portalu). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  2.  w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Warsaw Uncorked (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii zleceń oraz komunikacji z nami) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;

  3. w celu kierowania do Użytkownika przez Warsaw Uncorked bezpośrednich treści marketingowych polegających na możliwości współpracy z naszymi partnerami. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); komunikacja w tym zakresie polegać będzie na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie wiadomości e-mail, telefon lub sms zawierających informacje o aktualnych ofertach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.

    

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
   

 6. Przechowywanie i ochrona informacji

  Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności w RODO.

  Dane osobowe przetwarzane są przy wykorzystaniu serwerów zlokalizowanych na terenie Polski. Istnieje prawdopodobieństwo skorzystania przez Warsaw Uncorked w przyszłości z rozwiązań techniczno-organizacyjnych umożliwiających przetwarzanie danych osobowych także na terenie innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Dostęp do bazy danych zawierającej dane osobowe mają jedynie administratorzy systemu informatycznego, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Warsaw Uncorked (administratora danych).

  W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Warsaw Uncorked, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych, prawnych lub audytowych, inni podwykonawcy zewnętrzni, np. call center wykonujące obsługę klienta.

  Z zastrzeżeniem okoliczności wyraźnie opisanych w niniejszej Polityce Prywatności - dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres trwania umowy Z Warsaw Uncorked. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany w punkcie 1 niniejszej Polityki Prywatności.

   

 7. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

  Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji, zmiany oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Portalu został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, w tym w przepisie art. 17 ust. 3 RODO.

   

 8. Odsyłacze do innych stron internetowych

  Warsaw Uncorked nie ma wpływu na politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Portalu (w tym do mediów społecznościowych takich jak www.facebook.com, www.instagram.com, www.linkedin.com, www.twitter.com oraz www.pinterest.com) i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jej zakres lub wdrożenie. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń, regulaminów i polityk o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe, zasady przetwarzania danych i odpowiedzialność z tym związana określone są przez administratorów danych poszczególnych serwisów zewnętrznych.

   

 9. Informacje wysyłane do Użytkownika

  Warsaw Uncorked może wysyłać Użytkownikom listy elektroniczne z powiadomieniami o ważnych zmianach w Portalu w celu prawidłowej realizacji umowy dot. korzystania przez Użytkownika z Portalu.

  Warsaw Uncorked może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę; reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 19/05/2020 r.